©2019 by MSAI India. Created by DPRC

President

Geetanshu Singla

GMC,Amritsar

Sneha Sunil

VPI

MGM,Mumbai

Pooorvaprabha Patil

VPE

KMS, Mangalore

Yukti Bhandari

Pranav Prashanth

Chaitanya Kalra

Katya Saksena

VPCB

VPX

VPF

VPA

North DMC, Delhi

GGMC,Mumbai

GGMC,Mumbai

GGMC,Mumbai